wtorek, 12 sierpnia 2008

SPRAWY RODZINNE, ROZWODOWE I MAJĄTKOWE

SPRAWY RODZINNE I MAJĄTKOWE

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego i osobowego, w tym zwłaszcza dotyczących problematyki prawnej związanej z rozwodami i separacją.

W Kancelarii można zasięgnąć porady prawnej, zamówić napisanie wniosku bądź pozwu do sądu, jak również zlecić prowadzenie całej sprawy sądowej. Możliwe jest też uzyskanie pomocy prawnej w zakresie przygotowania i negocjacji majątkowych umów małżeńskich (intercyzy) oraz umów alimentacyjnych.

Adwokat Andrzej Philips zawód prawnika wykonuje już od ponad 25 lat i ma za sobą doświadczenie sędziego, radcy prawnego i adwokata wykonującego zawód w Zespole Adwokackim. W swojej wieloletniej praktyce karierze prawniczej ma również doświadczenie wyniesione z pracy sędziego m.in. w wydziale rodzinnym, orzekając w sprawach rozwodowych, rodzinnych, majątkowych i innych. Nabyte doświadczenie oraz znajomość języków obcych jest gwarantem rzetelnej obsługi kontrahenta w zakresie udzielonego pełnomocnictwa. Kancelaria współpracuje z wieloma Kancelariami Adwokackimi, Prawniczymi i Notarialnymi oraz firmami consultingowymi w kraju i za granicą, co gwarantuje kompleksową i szybką obsługę zleconych przedsięwzięć.

RODZAJE PROWADZONYCH SPRAW RODZINNYCH I MAJĄTKOWYCH:

1. Sprawy związane z rozwiązaniem małżeństwa

- separacja i rozwód
- uznanie wyroku rozwodowego zagranicznego.

2. Sprawy majątkowe

- podział majątku wspólnego,
- ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym,
- wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka,
- zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu,
- pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym,
- zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty,
- zniesienie wspólności ustawowej,
- umowy majątkowe małżeńskie.

3. Sprawy związane z alimentami

- dochodzenie przed sądem alimentów na dzieci/na małżonka,
- podwyższanie/obniżanie alimentów,
- wystąpienie do sądu o tzw. zaspokojenie potrzeb rodziny,
- wystąpienie do komornika o egzekucję alimentów,
- stwierdzenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł,
- wystąpienie o uchylenie klauzuli wykonalności wyrokowi alimentacyjnemu,
- zwrot niesłusznie zapłaconych alimentów,
- alimenty dla kobiety ciężarnej i pokrycie kosztów porodu i połogu,
- wypłacanie wynagrodzenia za pracę drugiemu małżonkowi,
- umowy alimentacyjne.

4. Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej

- przyznanie władzy rodzicielskiej,
- pozbawienie władzy rodzicielskiej,
- ograniczenie władzy rodzicielskiej,
- ustalenie kontaktów,
- rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,
- wydanie dziecka,
- zezwolenie na rozporządzenie majątkiem dziecka,
- powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi,
- zawieszenie władzy rodzicielskiej,
- zakazanie osobistej styczności z dzieckiem,
- zmiana wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej,

5. Sprawy związane z pochodzeniem dziecka

- ustalenie ojcostwa i zasądzenie alimentów (badania DNA),
- ustalenie macierzyństwa,
- uznanie dziecka,
- zaprzeczenie ojcostwa,
- zaprzeczenie macierzyństwa,
- unieważnienie uznania dziecka,
- nadanie nazwiska ojca,
- zmiana nazwiska

6. Sprawy związane z adopcją, opieką i kuratelą, ubezwłasnowolnieniem

MAŁŻEŃSTWA ZAWARTE ZA GRANICĄ

Przepisy kodeksu cywilnego stanowią, iż sprawy małżeńskie należą do jurysdykcji krajowej w przypadkach gdy chociaż z małżonków posiadał obywatelstwo polskie lub żadnego z jednoczesnym miejscem zamieszkania na terenie RP ( art. 1100 kpc )

Oznacza to, iż z pozwem o rozwód można wystąpić, w wymienionych przypadkach, do sądu polskiego lub zagranicznego. To kwestia wyboru osoby zainteresowanej.

Pozew o rozwód wnieść należy do właściwego miejscowo Sądu:

* okręg sądu ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków
* okręg sądu zamieszkania strony pozwanej
* okręg sądu zamieszkania strony wnoszącej powództwo

Wnosząc takie powództwo należy określić czy życzymy sobie, aby sąd orzekł o winie, określić sytuację majątkową ( wspólność, rozdzielność, majątek odrębny ),m oczywiście w przypadku gdy są dzieci - należy zwrócić szczególną uwagę na ich sytuację. Warunki mieszkaniowe są istotnym czynnikiem, gdyż w razie posiadania tylko i wyłącznie jednej nieruchomości oraz braku perspektyw na oddzielne mieszkanie, sąd może pomimo rozwodu stworzyć sytuacje, w której rozwiedzeni będą mieszkać pod jednym dachem.

Powództwo powinno być poparte jak największą ilością poważnych dowodów : dokumentów, zeznań świadków, członków rodziny, sąsiadów, znajomych ,gdyż sądy nie dają rozwodów z błahych powodów.

Sąd może uznać, iż dany przypadek nadaje się do mediacji i wtedy można wybrać mediatora lub zostanie on przydzielony. Dowody , na których oparty będzie pozew oraz dobro dzieci małoletnich są w przypadku rozwodu kluczowymi kwestiami.

Najlepszym wyjściem będzie pomoc udzielona przez prawnika i tym właśnie się zajmujemy, pomagamy bronić się jak i atakować. Zapewniamy kompleksową obsługę sprawy od samego pomysłu o rozwodzie do uśmiechu po podziale majątku.

Przyjmujemy zlecenia związane z uznawaniem wyroków zagranicznych, reprezentujemy klienta w każdym przypadku dotyczącym rozwodu. W myśl art. 1145 kpc należy złożyć odpis orzeczenia sądu zagranicznego wraz z jego tłumaczeniem oraz stwierdzeniem jego prawomocności.

Żadne, nawet najbardziej skomplikowane losy małżeńskie nie są nam straszne. Doświadczenie oraz poważne podejście do klienta dają pewność profesjonalizmu naszych usług, a w konsekwencji zadowolenie klientów.

Kancelaria współpracuje z wieloma Kancelariami Adwokackimi, Prawniczymi i Notarialnymi oraz firmami consultingowymi w kraju i za granicą, co gwarantuje kompleksową i szybką obsługę zleconych przedsięwzięć.

Prowadzimy również inne rodzaje spraw - pełna informacja na stronie Kancelarii: www.philips.priv.pl

Brak komentarzy: